Regulamin korzystania z Serwisu Opencall.pl

Informacje ogólne

Wprowadzamy regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu Opencall.pl celem określenia założeń, celów, zakresu i warunków korzystania z przedmiotowego Serwisu zarządzanego przez firmę OTIE Zintegrowane Systemy Informacyjne z siedzibą w Hipolitowie kod pocztowy 05-074, ul. Warszawska 22a

Definicje i pojęcia przyjęte w Regulaminie:

Serwis - zespół narzędzi i oprogramowania dostępnych pod adresem internetowym www.opencall.pl umożliwiający Użytkownikom wyszukiwanie Konsultantów wg kryterium tematycznego i lokalizacyjnego, uzyskiwania bezpłatnych i płatnych informacji oraz porad.

Klient - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Opencall.pl. Klient, który chce w pełni korzystać z możliwości Serwisu musi mieć zainstalowaną na swoim komputerze najnowszą wersję Skypa i mieć tam założone konto.

Konsultant - osoba fizyczna świadcząca usługi doradcze w Serwisie. Konsultant może występować także jako Klient.

Konto - konto Klienta i Konsultanta dostępne poprzez system logowania z użyciem loginu i hasła, tworzone po rejestracji i aktywacji konta w Serwisie Opencall.pl.

Rejestracja - wprowadzenie niezbędnych danych do założenia Konta umożliwiającego korzystanie z Serwisu przez Konsultanta lub Klienta. Założenie konta wymaga dokonania Aktywacji konta na koniec procesu Rejestracji.

Aktywacja konta – wejście przez Konsultanta lub Klienta na link otrzymany na wskazany podczas rejestracji adres e-mailowy.

Operator Usługi - OTIE Zintegrowane Systemy Informacyjne

Regulamin - niniejszy regulamin dostępny na stronie http://opencall.pl/content/regulamin.html

Polityka Prywatności - zasady dostępne na stronie http://opencall.pl/content/polityka.html

VoIP - telefonia internetowa. Dodatkowa usługa w Serwisie Opencall.pl świadczona przez Kancelarię Radców Prawnych Orski & Wspólnicy. Zasady korzystania z VoIP określa odrębny regulamin dostępny przy rejestracji w VoIP.

Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do Serwisu Opencall.pl należą do OTIE Zintegrowane Systemy Informacyjne z siedzibą w Hipolitowie, ul. Warszawska 22a. Prawa autorskie związane z Serwisem Opencall.pl podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.). Zawartość wszystkich stron, treści, szablony, grafika, znaki graficzne i publikacje w Serwisie Opencall.pl podlegają ochronie prawa autorskiego.

Uzyskiwanie porad w Serwisie i zasady korzystania

Przedmiotem usługi w ramach Serwisu jest uzyskiwanie od Konsultantów zarejestrowanych w Serwisie rożnego rodzaju informacji i porad. Komunikacja z Konsultantem odbywa się z wykorzystaniem usług Skype w tym Skype Prime, telefonicznie i pocztą elektroniczną. Uzyskiwanie porad płatnych odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Skype Prime. Użytkownik aby korzystać ze Skype Prime musi mieć, zgodnie z regulaminem tej usługi, zgromadzone środki pieniężne na koncie Skypa. 

Informacja o opłatach za uzyskanie porad w ramach Skype Prime jest zamieszczona na stronie \"Umowa świadczenia usług\"

Użytkownik może korzystać z usług Serwisu przy pomocy przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze podłączonym do Internetu i z zainstalowanym Skypem.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Opencall.pl. Przed skorzystaniem z Serwisu, użytkownik akceptuje treść i postanowienia niniejszego Regulaminu oraz treść dokumentu Polityka Prywatności.

Operator Serwisu umożliwia także samodzielne odzyskanie zapomnianego hasła dostępowego.

Operator Serwisu nie odpowiada za treść i formę udzielanych informacji i porad. Serwis jest narzędziem komunikacyjnym umożliwiającym komunikację Klienta z Konsultantantem.

Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki wykorzystania informacji i porad uzyskanych od Konsultanta. Odpowiedzialność Operatora ogranicza się tylko do poprawnego działania Serwisu .

Udzielanie porad przez Konsultanta i uzyskiwanie przychodów z tego tytułu

Konsultant zobowiązuje się do udzielania porad z najwyższą starannością i posiadaną wiedzą.

Usługi określone w niniejszym Regulaminie są świadczone przez 7 dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) z zastrzeżeniem, że każdy Konsultant indywidualnie ustala sobie czas, w którym będzie dostępny. Informacja o tym, czy w danym momencie istnieje możliwość kontaktu z danym Konsultantem, umieszczona jest na stronie internetowej www.opencall.pl poprzez wyświetlenie numeru telefonu lub słowa "niedostępny". Informacja ta umieszczona jest przy nazwisku każdego Konsultanta.

Spośród Konsultantów infolinii branżowych Operator Serwisu wybiera moderatorów grup branżowych nadając im uprawnienia do akceptacji kandydatów na Konsultantów. Operator Serwisu w każdej chwili gdy uzna jakość świadczonych przez Konsultanta usług za nieodpowiednią, może takiego Konsultanta usunąć z Serwisu bez podania przyczyn. Takie same uprawnienia przysługują wyżej wymienionym moderatorom w stosunku do Konsultantów z tworzonych przez nich grup.

Konsultant nie udziela odpowiedzi na pytania obraźliwe lub naruszająca dobra osobiste osób trzecich. Pytania nie powinny także zawierać żadnych danych osobowych.

W Serwisie Opencall.pl Konsultant ma możliwość zarządzania swoimi danymi tylko po zalogowaniu się w Serwisie. Aby zostać Konsultantem, w trakcie zakładania konta należy wybrać opcję rejestracja Konsultanta a następnie w procesie rejestracji podać niezbędne dane.

W trakcie zakładania swojego konta Konsultant zobowiązany jest do określenia kategorii, rodzajów, grup towarów i usług w ramach których chciałby udzielać porad Klientom Serwisu, a po wybraniu opcji Skype Prime do określenia indywidualnej stawki za połączenia Skype Prime, a tym samym ponoszonych opłat i swoich przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielanych porad.

Wynagrodzenie Konsultanta jest rozliczane zgodnie z regulaminem Skype Prime na stronie \"Umowa świadczenia usług\"

Poprzez zaakceptowanie znajdującego sie tam regulaminu Konsultanci zobowiązują się na samodzielne obliczanie własnego dochodu i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy we własnym zakresie zgodnie z art 44 pkt 1a ust 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako podatnikach osiągających dochody bez pośrednictwa płatników z tytułu określonych w art 13 pkt 2,4 i 6-9.

Zobowiązania Klientów, Konsultantów i Operatora Serwisu

Klient lub Konsultant, który zarejestrował się w Serwisie tym samym akceptuje niniejszy Regulamin i w celu zapewnienia możliwości świadczenia usług w Serwisie Opencall.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podawanych w formularzu rejestracji. Wyraża także zgodę na to aby dane te mogły być przetwarzane w innym, bądź rozszerzonym zakresie i wykorzystywane do celów marketingowych oraz udostępniane współpracującym z Operatorem Serwisu osobom prawnym i fizycznym.

Jeśli Klient lub Konsultant zażąda zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przez Operatora, jest to równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Serwisu.

Konsultant wyraża zgodę na przekierowanie połaczeń telefonicznych przychodzących od Klientów i innych Konsultantów na podany przez siebie numer telefonu stacjonarnego.

Operator Serwisu stosownie do możliwości technicznych dołoży starań aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany. W przypadku prac serwisowych, konserwacyjnych i innych podobnych, o terminach takowych przewidzianych przerw, zawiadomi użytkowników pocztą elektroniczną lub w inny możliwy w danej sytuacji sposób.

Klient akceptuje fakt, iż Konsultanci nie świadczą żadnych usług prawniczych, medycznych oraz z zakresu doradztwa podatkowego, finansowego i innych poprzez Serwis OpenCall.pl. Wszystkie informacje uzyskane od Konsultantów mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. W związku z tym Klient oświadcza, iż nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń i pretensji w związku informacjami lub poradami uzyskanymi podczas rozmów z Konsultantami. Zaleca się również, aby w przypadku uzyskania przez Klienta informacji, które mogą pociągnąć za sobą poważne skutki finansowe, prawne, medyczne lub inne skonsultować je z innym podmiotem, który trudni się udzielaniem takich informacji w zakresie swojej działalności zawodowej.

Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług tak bezpłatnych jak i podlegających opłacie, na zasadach ogólnych określonych przepisami prawa.

Operator Usługi informuje, iż dopuszczalne jest nagrywanie przez Konsultanta treści porady i udostępnianie jej w formie elektronicznej, w postaci pliku dźwiękowego i video, co może nastąpić np. w przypadku niemożności udzielenia porady w danej chwili.

Operator Usługi informuje, że w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, rozmowy mogą być nagrywane.

Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikające z:

a) niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych

b) niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet

c) korzystania z usługi przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła Klienta lub Konsultanta

d) podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za usługę

e) działania siły wyższej.

Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi można zgłaszać na stronie Opencall.pl po zalogowaniu się w formularzu „Zgłoś nieprawidłowości” pod adresem http://www.opencall.pl/abuse/index/url/

Odpowiedzi na reklamację Dostawca Usługi udzieli pocztą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Postanowienia końcowe

Nieodłącznym elementem niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności.

Operator Usługi zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia świadczenia usług  jeżeli Użytkownik:

a) świadomie narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności

b) dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu

c) dokonuje czynności niezgodnych z prawem

d) działa na szkodę Operatora Usługi

e) podał nieprawdziwe dane

f) w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach

Operator Usługi nie gwarantuje bezpieczeństwa ani jakości przekazu w sieciach telekomunikacyjnych i w sieci Internet.

W sprawach w Regulaminie nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Operatora Serwisu.

Konsultanci zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedzieli się w toku korzystania z Serwisu OpenCall.pl. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie.

Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Konsultantów i Klientów. Informacja o zmianie regulaminu pojawi się w dziale Aktualności na stronie głównej www.opencall.pl

Korzystanie przez Klientów i Konsultantów z Serwisu OpenCall.pl po wprowadzeniu w nim jakichkolwiek zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 maja 2012 roku. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie Opencall.pl